Индекс кључних речи Ф...

Кључне речи које почињу на слово Ф

фактори

6     УПРАВЉАЊЕ ФАКТОРИМА РИЗИКА: МЕХАНИЗАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОТПОРНОСТИ ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ...     81-99
2     ПРИКАЗ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНАЛНОСТИ У ОХРИДУ ...     485-498
10     ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ ...     615-628

фактори зрелости

4     ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ФАКТОРА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ...     57-78

фактори конкурентности

1     ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ РЕЦЕСИЈЕ ...     1-17

фактори окружења

16     ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ...     229-240

фактори.

4     ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ ПОСЛОВАЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА ...     397-414

факторска анализа

6     АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ...     243-262

фалсификовани производ/марка

3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44

фалсификовање у Ср

3     ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ ...     31-44

фарма

7     ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ БИЉНЕ КУЛТУРЕ КАО ФАКТОР УВЕЋАЊА ДОБИТИ НА НИВОУ ФАРМЕ ...     251-261

филозофија

9     ФИЛОЗОФИЈА И ЕКОНОМИЈА: ФИЛОЗОФИЈА НА ПИРАМИДИ ЗНАЊА (прилог критици „економског империјал ...     483-507

финанасијска структура

3     СУОЧАВАЊЕ СА ИНТЕРНИМ УЗРОЦИМА НЕЛИКВИДНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈ ...     301-318

финансијализација

1     ТЕОРИЈА КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ ...     1-12

финансије

6     СТРУКТУРИРАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПОРТФОЛИЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ФОНДА ПРИМЕНОМ АНА ...     107-122

финансијска криза

5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА СВЕТСКУ ТРГОВИНУ ...     13-31
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ ...     15-28
1     УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ ...     627-644
3     ХИПОТЕКАРНО ТРЖИШТЕ, СПЕКУЛАТИВНИ МЕХУРОВИ И ГЛОБАЛНА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ...     657-670

финансијска осетљивост

2     ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ...     167-189

финансијска политика

1     ФИНАНАСИЈСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАСТ ПРЕДУЗЕЋА ...     281-301

финансијска ситуација

7     ПРОЦЕДУРЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ ГРЕШАКА И ПРОНЕВЕРА У ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ...     355-375

финансијска стабилност

1     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОЛИТИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ЦЕНТ ...     147-165
5     УСКО БАНКАРСТВО - БАНКАРСКИ СИСТЕМ БЕЗ ПРИВАТНЕ ЕМИСИЈЕ КРЕДИТНОГ НОВЦА КАО РЕШЕЊЕ ЗА ОТПО ...     385-406
7     ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА КАО ЕX АНТЕ И ЕX ПОСТ АНТИКРИЗНИ МЕХАНИЗАМ У БАНКАРСТВУ ...     535-554

финансијска тржишта

1     УЛОГА РЕГУЛАТОРА ТРЖИШТА КАПИТАЛА У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ ...     627-644

финансијске и нефинансијске информације

3     ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ ...     355-368

финансијске перформансе

7     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПРЕДУЗЕЋА ...     235-248

финансијске преваре

7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

финансијске услуге

3     УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...     39-53

финансијски деривати

2     МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА ...     15-30
4     ПРАВНА ПРИРОДА И УЛОГА СВОП АРАНЖМАНА И ОПЦИЈА КАО ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ...     459-480

финансијски извештај

7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154

финансијски извештаји

5     НОРМАТИВНА ОСНОВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ЕНТИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     471-489
4     РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ...     357-373

финансијски левераге

4     ФИНАНСИЈСКЕ ОДЛУКЕ И СТРАТЕГИЈА ПРЕУЗИМАЊА ПРЕДУЗЕЋА: УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ...     37-50

финансијски менаџмент

11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

финансијски неуспех

2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33

финансијски подстицаји

9     ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ У ДРЖАВАМА ЕУ И СРБИЈИ ...     561-578

финансијски показатељи

2     ИНОВИРАНИ АЛТМАНОВ МОДЕЛ КАО ПРЕДИКТОР НАРУШЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У Б ...     21-33

финансијски резултати

11     ДА ЛИ СУ ФИНАНСИЈСКИ УСПЕШНА ПРЕДУЗЕЋА У СРПСКОМ ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНА? ...     309-322

финансијски фактори

5     АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИ ...     77-94

финансијско извештавање

7     КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     101-116
7     НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ ...     129-154
8     ЕКСТЕРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     155-176
6     РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОД ...     425-447

финансијско одлучивање

5     КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА ...     75-96

финансијско тржиште

11     ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ...     147-170
2     УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ ...     15-28

финансирање

11     БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ...     629-640
12     КОНКУРЕНТНОСТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПРИМЈЕНУ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ...     629-640

финансирање здравствене заштите

7     МОДЕЛИ РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ...     83-95

финансирање фиксне имовине

6     СОЛВЕНТНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА ...     95-108

фискална политика

4     АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ ПРЕКО МАНДЕЛ-ФЛЕМИНГОВОГ МОДЕЛА ...     53-64
4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69
3     ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ЕФЕКАТА РЕСТРИКТИВНЕФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЈ АРГЕНТИНЕ И СРБИЈЕ ...     165-179
4     СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 ...     205-220

фискална стабилност

7     ФИСКАЛНА СТАБИЛНОСТ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ...     109-132

фискална стабилност ЈЛС

4     РАЗВОЈ МАСОВНЕ ПРОЦЕНЕ И ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КАО ОСНОВА ПОВЕЋАЊА ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕ ...     67-88

фискалне варијабле

4     АНАЛИЗА ФИСКАЛНОГ СТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ...     55-69

фискални дефицит

2     УТИЦАЈ ФИСКАЛНЕ И МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЕКСТЕРНУ НЕРАВНОТЕЖУ У СРБИЈИ ...     21-35

фјучерс

2     МИКРОСТРУКТУРА САВРЕМЕНИХ ТРЖИШТА ДЕРИВАТА ...     15-30

фјучерси

11     ДЕРИВАТНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ...     147-170

флат опорезивање

7     ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     73-83
3     ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ...     33-46

флуктуација запослених

10     ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И КОНТРОЛА ...     131-144

флуктуирајући курс.

2     УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ ...     13-27

фокус на потрошаче

6     ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА ОДНОСИМА СА ПОТРОШАЧИМА НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ...     237-258

форварди

6     СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕВИЗНОМ ТРЖИШТУ ...     381-399

Форензичко рачуноводство

7     ОТКРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА: ВИТАЛНА УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У САВРЕ ...     407-418

формализација економске науке

4     ДОПРИНОС ХАЈЕКА И КЕЈНЗА РАЗВОЈУ ТЕОРИЈСКОМЕТОДОЛОШКОГ ПЛУРАЛИЗМА У ЕКОНОМСКОЈ НАУЦИ ...     487-501

формалне институције

9     СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КВАЛИТЕТ ИНСТИТУЦИЈА ...     137-150

формативно оцењивање

8     ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА ...     281-304

формулисање пословне стратегије

1     ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ...     509-526

француска култура

14     КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА ...     213-222

француски језик

12     НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКО ...     177-190

француски пословни језик

14     КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА ...     213-222

франшизинг

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446

франшизне јединице

3     УЛОГА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕРНЕТА У РАЗВОЈУ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМА ...     419-446

ФТААП

5     ТРАНСПАЦИФИЧКИ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ...     83-102

фундаментални фактори

5     МОГУЋНОСТ СТВАРАЊА „МЕХУРА” НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА УСЛЕД ДОЛАСКА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ К ...     533-548

функција

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383
5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69

функција компензације.

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74

функција менаџмента људских ресурса

3     ИЗАЗОВИ МЕðУНАРОДНОГ ПОСЛОВНОГ КОМУНИЦИРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ...     273-292

функција последњег уточишта

1     АКТУЕЛНЕ КОНТРАВЕРЗЕ О НАДЛЕЖНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У ОДНОСУ НА ЊЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ФУНКЦИ ...     481-498

функција ретенције

4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74

функција циља

5     УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДНО-ПРОДАЈНОГ АСОРТИ ...     415-432

функционална трансформација.

5     ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА ...     59-69

Индекс: