ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 1, 1-46

СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА


Драган Ђуричин,  Стево Јаношевић

Резиме:  У раду се разматрају релевантни аспекти стратегијске анлизе људских ресурса. Имајући у виду саму природу људских ресурса, излагање отпочиње са анализом значаја овог ресурса за остваривање конкурентске предности. Посебно се разматра значај учења и знања, као и улога људских ресурса у процесу управљања променама. С обзиром да нематеријална актива опредељује потенцијал раста и увећања вредности предузећа, следи анализа људског капитала као најважнијег дела нематеријалне активе. Излагања настављају специфичностима менаџмента људских ресурса и описом најзначајнијих активности у овом процесу (планирање људских ресурса, регрутовање, селекција, развој и оцена перформанси запослених, изградња система компензација и одржавање ефективних односа између запослених). Будући да се људски ресурси не посматрају издвојено од активности које се обављају у предузећу, јер активности опредељују потребне ресурсе и способности и директно су повезане са стратегијом предузећа, излагања завршавају анализом улоге људских ресурса у пословној стратегији. Пажња је усмерена на три повезана питања: (1) утицај пословне стратегије на стратегију људских ресурса, (2) коришћење Усклађене листе за формулисање и имплементацију стратегије људских ресурса и (3) развој компетенција људских ресурса.

Кључне речи:  људски ресурси; менаџмент знања; нематеријална актива; људски капитал; пословна стратегија; Усклађена листа

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕГИЈСКА АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА