ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 5, 89-105

УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА: ЕМПИРИЈСКА СТУДИЈА НА ПРИМЕРУ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА


Славица Јоветић, Ненад Станишић

Резиме:  У савременом свету, људски капитал постаје основни фактор привредног развоја. Освајање нових технологија, значајна улагања у развој образовања и иновативности привреде су претпоставке успешног развоја. У том контексту, све више се афирмише идеја развоја националног иновационог капацитета, тј. способности привреде да производи и експлоатише нове идеје. Пошто је у теорији прихваћено да стопа економског раста, као и степен развијености, зависе од фактора као што су улагање у сектор истраживања и развоја (R&D), улагања у образовање и број истраживача, то је циљ рада да се утврди статистичка значајност утицаја свих ових променљивих на ниво економске развијености и стопе економског раста. У раду је презентирана статистичко-економетријска анализа поменуте зависности на примеру 32 европске земље. Урађен је статистичко- економетријски модел за све земље, а онда је тестирана хипотеза о хомогености популације упоредном анализом параметара регресије, где је критеријум стратификације био ниво развијености. На основу резултата квантитативне анализе изведени су закључци о статистичкој значајности утицаја удела високо-технолошких производа у друштвеном производу и у извозу.

Кључне речи:  људски капитал; економски развој; иновациони капацитет

ПДФ датотека чланка: УЛАГАЊЕ У РАЗВОЈ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА КАО ОСНОВНА ДЕТЕРМИНАНТА САВРЕМЕНОГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА:  ЕМПИРИЈСКА СТУДИЈА НА ПРИМЕРУ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА