ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (3) 3, 29-41

АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Порез на доходак физичких лица је један од најзначајнијих пореских облика у пореским системима савремених држава. То је веома издашан и еластичан порез. Њиме се прикупи око 25% прихода буџета. Опорезивање дохотка физичких лица може бити организовано као аналитичко или цедуларно, синтетичко или глобално и мешовито опорезивање. Међутим, синтетички систем опорезивања дохотка има несумњиве предности у односу на преостала два система. У савременим пореским законодавствима постоје алтернативни начини опорезивања дохотка физичких лица, као што су: дуални систем опорезивања, пропорционални порез на доходак и негативни порез на доходак. Циљ рада је да укаже на алтернативне начине опорезивања дохотка физичких лица и да истакне значај увођења синтетичког опорезивања дохотка у порески систем Србије.

Кључне речи:  дуални порез; пропорционално опорезивање; негативно опорезивање; синтетички порез на доходак

ПДФ датотека чланка: АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА