Садржај год. 48 (3):

1     МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ ...     329-341
2     УПРАВЉАЊЕ ВАРИЈАЦИЈАМА У ВРЕМЕНУ, КВАЛИТЕТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И АУТПУТИМА АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОВЕ ...     343-353
3     ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У ПРЕДУЗЕЋИМА СА ЈИТ СИСТЕМОМ ...     355-368
4     ЗНАЧАЈ И УТИЦАЈ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ...     369-382
5     МОДЕЛИ ЗА МЕРЕЊЕ САТИСФАКЦИЈЕ ПОТРОШАЧА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ ...     383-402
6     КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ ...     403-419
7     ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА ...     421-435
8     МОРАЛНИ СТАНДАРДИ КАО КЉУЧНА ПЕРФОРМАНСА КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА ...     437-451
9     КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА КАО КЉУЧНИ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ...     453-465
10     ПРЕДУЗЕТНИЧКО ПОНАШАЊЕ КОД МЛАДИХ – РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У СРБИЈИ ...     467-479