ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 6, 403-419

КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ


Предраг Мимовић

Резиме:  Практични проблеми су инхерентно вишезначни и вишециљни и морају бити разматрани са више аспеката, односно, респектујући више критеријума. Класичне оптимизационе методе су примерене решавању добро структурираних проблема, посебно уколико се оптимизација врши према једном критеријуму. Већину реалних проблема, с обзиром на њихову комплексност, није могуће или је веома тешко ваљано формализовати адекватним математичким моделом, тако да се традиционалне алгоритамско-оптимизационе процедуре показују недовољно ефикасним инструментаријумом за њихово решавање. У том контексту, а имајући у виду и потребе привреде и друштва у целини, поставља се питање будућности традиционалних операционих истраживања, њиховог односа са науком о менаџменту и њихове мисије као научних дисциплина.

Кључне речи:  комплексност; неизвесност; операциона истраживања; вишекритеријумски избор; оптимизација; одлука; мултиметодологија

ПДФ датотека чланка: КОМПЛЕКСНОСТ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – РЕФЛЕКСИЈЕ