ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 11, 629-640

БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ


Сања Вучковић

Резиме:  Традиционална финансијска теорија се заснива на нормативном одлучивању и нереалним претпоставкама о понашању финансијских менаџера и учесника на финансијском тржишту. Бихевиористичке финансије, засноване на сагледавању утицаја психолошких фактора на одлучивање, дају велики допринос анализи финансијске теорије и праксе. Одлуке о финансијској структури предузећа, инвестирању и дивидендама треба посматрати у светлу различитих рационалних и ирационалних подстицаја са којим се сусрећу финансијски менаџери.

Кључне речи:  бихевиористичке финансије; финансијски менаџмент; финансирање; инвестирање; политика дивиденди; психологија

ПДФ датотека чланка: БИХЕВИОРИСТИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ