ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 10, 123-136

УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ


Милан Чупић

Резиме:   Циљ овог рада је да се анализирају основна рачуноводствена мерила, како би се утврдио степен њихове усаглашености са циљем максимизирања вредности за акционаре. Вредност за акционаре се дефинише као садашња вредност будућег нето новчаног тока (дивиденде, капитални добитак и сл.), који акционари очекују да ће остварити од улагања у предузеће. У раду је истакнуто да употреба рачуноводствених мерила, иако једноставна, резултира само делимично поузданим показатељима остварења, јер рачуноводствени подаци слабо кореспондирају са износом, кретањем и ризиком будућег нето новчаног тока.

Кључне речи:  вредност за акционаре; добитак; стопа приноса; зарада по акцији; П/Е рацио.

ПДФ датотека чланка: УСАГЛАШЕНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕРИЛА СА ЦИЉЕМ МАКСИМИЗИРАЊА ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ