Садржај год. 49 (4):

1     ДИЈАЛЕКТИЧКА СИНТЕЗА У ХОЛИСТИЧКОМ ФОРМУЛИСАЊУ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ...     509-526
2     УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ НА ЛИДЕРСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈИ ...     527-543
3     УПРАВЉАЊЕ МОБИНГОМ ...     545-557
4     УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗАСНОВАНО НА ИНОВАЦИЈАМА ...     559-580
5     КАКО ДИЗАЈНИРАТИ И ИМПЛЕМЕНТИРАТИ ЕФЕКТИВАН И ЕФИКАСАН СИСТЕМ СТРАТЕГИЈСКОГ КОНТРОЛИСАЊА? ...     581-596
6     СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ...     597-617
7     КУЛТУРОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ УСПЕХА ...     619-632
8     КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КР ...     633-649
9     ГЛОБАЛНА МАРКЕТИНГ КОНКУРЕНТНОСТ ...     651-666
10     ИНОВАЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЛОГИСТИКЕ И ЛАНАЦА СНАБДЕВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ...     667-679
11     УЛОГА ИЦТ-А У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА ...     681-694
12     УЛОГА МРЕЖНОГ ДИЈАГРАМА У АНАЛИЗИ КАПАЦИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ...     695-711
13     ОГРАНИЧЕЊА ЦВП АНАЛИЗЕ И ПРЕЛОМНЕ ТАЧКЕ РЕНТАБИЛИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОВНОГ ОДЛУЧИВАЊА ...     713-726
14     УЛОГА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ...     727-740