ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (4) 8, 633-649

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ


Снежана Ђекић, Соња Јовановић, Бојан Крстић

Резиме:  Политика развоја руралних подручја представља основу за конципирање националне стратегије руралног развоја као веома важног развојног документа. У данашње време актуелан је савремени развојни концепт политике одрживог руралног развоја који представља резултат интеграције политике руралног развоја и политике одрживог развоја. Предмет истраживања у овом раду је идентификовање неких детерминанти за креирање политике и стратегије одрживог руралног развоја. Будући да Србија још увек нема стратегију руралног развоја, у раду се, по угледу на развијене европске земље, указује на критичне елементе конципирања и имплементације ове стратегије. Неки од критеријума за анализу узети су: циљеви руралног развоја, извори финансирања, показатељи остварених резултата, предлози решења. Концепт националне стратегије одрживог руралног развоја требало би да чини основу за креирање парцијалних развојних стратегија за различита рурална подручја, чиме ће се боље дефинисати потребе и ускладити са расположивим ресурсима и приоритетима.

Кључне речи:  рурална подручја; одрживи развој; политика и стратегија руралног развоја.

ПДФ датотека чланка: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ОКРУЖЕЊУ - ОСНОВА ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ