ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 3, 33-46

ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Порез на доходак физичких лица је један од најзначајнијих пореских облика. Путем овог пореског облика прикупи се значајан ниво пореских прихода. Меñутим, његова издашност ће бити различита у зависности од изабраног модела опорезивања и врсте пореских стопа које се примењују. Прогресивним опорезивањем дохотка физичких лица обезбеñује се највећи ниво прикупљених прихода, док се пропорционалним опорезивњем прикупи много мање прихода. Циљ рад је да покаже да постоји уска корелација измеñу изабраног модела опорезивања и висине прикупљених прихода, односно да постоји чврста веза прогресивности и издашности у опорезивњу дохотка физичких лица. Такоñе, неопходно је указати на неминовност увоñења синтетичког опорезивања дохотка у порески систем Србије.

Кључне речи:  порез на доходак физичких лица; издашност; прогресивност; пореске стопе; дуални модел; флат опорезивање

ПДФ датотека чланка: ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРЕСИВНОСТИ И ИЗДАШНОСТИ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДОХОТКА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА