ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (1) 6, 81-100

ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ


Предраг Станчић, Милан Чупић, Владимир Станчић

Резиме:  Предузећа општи циљ пословања често дефинишу као максимизирање вредности за акционаре. акционаре Овако дефинисаном циљу су примерена мерила која уважавају износ, динамику и ризик очекиваних новчаних токова предузећа ћа. Циљ овог рада је да, имајући имају у виду кључне факторе стварања вредности, одреди место и улогу мерила перформанси у настојањима менаџера да максимизирају вредност за акционаре. Мерила перформанси су, при томе, схваћена ена не само као критеријуми критеријум за оцену успеха, већ и као инструменти за усмеравање и мотивисање менаџера и запослених запос у предузећу.

Кључне речи:  вредност за акционаре; принос на уложени капитал; стопа раста; мерила перформанси; перформанси систем мерења перформанси.

ПДФ датотека чланка: ИЗБОР СИСТЕМА МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ У ПРЕДУЗЕЋУ ОРИЈЕНТИСАНОМ НА СТВАРАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ