ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (3) 1, 269-282

ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ


Живорад Глигоријевић, Видоје Стефановић

Резиме:  Туризам представља вишедимензионалну појаву која, у савременим условима, привлачи пажњу бројних истраживача који се, поред осталих питања, баве и питањем појмовног одреñивања, то јест дефинисања туризма. Меñутим, у литератури, још увек, нема јединствене дефиниције туризма. Велики број истраживача се, исто тако, бави и питањем историјског развоја туризма, сагледавајући (прецизирањем појединих етапа односно фаза) његов развојни пут, почев од далеке прошлости, па све до данашњих дана. Имајући то у виду, овај рад представља прилог сагледавању питања која се односе на појмовни и временски обухват туризма као друштвено-економског феномена.

Кључне речи:  туризам; дефинисање туризма; карактеристике туризма; етапе и фазе развоја туризма.

ПДФ датотека чланка: ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ