ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 15, 683-700

АГЕНТ БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ – НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛИРАЊА


Огњен Радовић, Ксенија Денчић-Михајлов

Резиме:   Стандардни модели у финансијама финансијам полазе од претпоставки рационалности тржишних агената и теорије теориј ефикасног тржишта. Велики број емпиријских чињеница ињеница указују на нереалност ових претпоставки. АгентАгент базирано моделирање и симулације представљају нов приступ у посматрању и моделирању економских система кроз призму нелинеарних динамичких динами система. Агент-базирано базирано моделирање је рачунарско-математички ра ки метод заснован на синтетичком синтети приступу изградње модела од већег ег броја аутономних ентитета (агената) и симулације њиховог понашања и међусобних ме усобних интеракција. Циљ овог рада је да прикаже основне поставке агент-базираног базираног моделирања и предности овог приступа у односу на класичне класи не финансијске моделе. Поред тога, у раду је приказан једноставан агент-базирани агент базирани модел финансијског тржишта са периодичном периоди аукцијом. Резултујућее временске серије нашег модела вештачког вешта финансијског тржишта успешно реплицирају најзначајније ајније статистичке статисти ке особине приноса на реалним финансијским тржиштима и указују на јасно одступање од нормалне дистрибуције приноса као стуба класичне не финансијске теорије.

Кључне речи:  Агент-базирано Агентмоделирање; Агент-базиране симулације; Агент; Вештачкака финансијска тржишта

ПДФ датотека чланка: АГЕНТ БАЗИРАНО МОДЕЛИРАЊЕ – НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМСКОГ МОДЕЛИРАЊА