ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2012) 50 (4) 6, 511-533

ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИЈСКИ МОДЕЛ


Славица Јоветић, Ненад Јанковић

Резиме:  Савремен и услови пословања су утицали на пораст значаја улаг ања у знање, технологију и иновативност. Пораст општег нивоа образовања је допринео да пар адигма „посао за цео живот“ буде замењена н овом, „учење током целог живота“ , при чему се образовање сматра јединим одрживим ресурсом конкурентске предности у дугом ро ку. Улагање у знање треба да буде у узрочно-последичној вези са осталим факторима као што су улагање у истражи вање и развој, примена резултата истраживања, иновације и развој и примена нових технологија. Због тога иновација представља срж стратегије Европа 2020, што треба да доведе до стварања неке врсте „Иновационе уније”. Последња ревизија фамилије ИСО стандарда показује да се одрживи успех организације постиже ефективним и ефикасним сист емом менаџмента кв алитетом, управљањем факторима дејс тва из окружења, учењем и применом побољшања и иновација. Применом овог стандарда постиже се стално унапређење перформанси организације и стално побољшање и превазилажење задовољења корисника и осталих заинтересованих страна. Циљ рада је специфицирање статистичко-економетријског модела који треба да покаже од којих фа ктора зависи економски раст и степен развијености земаља. На основу формиране базе података и специфицираног модела утврђен је облик, тип и смер функционалног слагања између зависно променљиве – бруто домаћег произво да по становнику и изабраних независних променљивих и тестиране су хипотезе помоћу регресионих модела.

Кључне речи:  знање; иновативност; економски развој; статистичко-економетријски модел

ПДФ датотека чланка: ЗНАЊЕ И ИНОВАТИВНОСТ КАО ФАКТОР ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗЕМЉЕ: СТАТИСТИЧКО-ЕКОНОМЕТРИЈСКИ МОДЕЛ