ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 5, 85-106

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА


Александра Прашчевић

Резиме:  У раду се разматрају важна питања утицаја институција и политичке нестабилности на привредни развој. Меñу факторима који доводе до разлика у нивоу достигнуте економске развијености између земаља, су и разлике у нивоу развијености институција. У раду се најпре разматрају питања дефинисања институција, разлике између економских институција, политичких институција и политичке моћи. Рад разматра и могућност интеграције теорија ендогеног привредног раста са теоријама ендогене економске политике (развијене у оквиру политичке макроекономије), како би се формулисана економска политика, која ће имати последице на привредни раст, анализирала на основу сумирања преференција гласача у јединствену економску политику која је политички мотивисана (првенствено опортунистичким мотивом). У овом се контексту разматра како ће постојање политичке нестабилности која производи неизвесност у вези са одрживошћу институција, као и са будућим циљевима и мерама економске политике, утицати на смањење привредног раста. У раду се разматра и пример велике инстиуционалне промене до које је дошло у бившим социјалистичким земљама које су се определиле за економску транзицију и изградњу демократског друштва. С тим у вези се разматрају институционални фактори који су доприносили успешности процеса транзиције, као и фактори који су опредељивали разлике у изградњи институционалних оквира у овим земљама.

Кључне речи:  институције; политичка нестабилност; политичка макроекономија; економије у транзицији

ПДФ датотека чланка: ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА