ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2013) 51 (1) 9, 155-172

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА


Раденко Милојевић, Марија Анђелковић-Пешић, Горица Бошковић

Резиме:  Када се говори о квалитету, обично се има у виду квалитет производа, процеса или пословања предузећа. Квалитет се, међутим, може посматрати и на нивоу запослених као појединаца. У том случају говори се о личном или персоналном квалитету. У раду се полази од претпоставке да је квалитет запослених, као појединаца, детерминанта квалитета пословања предузећа као целине. Циљ рада је да покаже да је самоевалуација и самоконтрола запослених услов и први корак ка унапређењу личног квалитета. У раду је укратко презентован један од савремених модела управљања квалитетом који управо истиче значај личног квалитета. Пре демистификовања идеје личног квалитета, у раду се указује на допринос запослених (као појединаца) унапређењу квалитета пословања. Коначно, последњи део рада приказује резултате истраживања заступљености појединих елемената модела управљања квалитетом у предузећима у Србији, као и доприноса личног квалитета имплементацији наведеног модела.

Кључне речи:  управљање; квалитет; запослени; лични квалитет; чек листа

ПДФ датотека чланка: КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА