ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (1) 4, 49-62

ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У ПОСТКРИЗНОМ ПЕРИОДУ


Маја Ивановић-Ђукић, Маја Лазић

Резиме:  Глобална економска криза је оставила велики број последица. Да би се оне превазишле, потребно је у посткризном периоду спровести различите мере на макроекономском и микроекономском нивоу. Велики број развијених земаља и земаља у развоју је као кључне полуге у посткризном периоду препознао сектор малих и средњих предузећа (МСП), тако да је највећи број мера макроекономске политике усмерен на подстицање његове конкурентности. У прошлости мала и средња предузећа су конкурентску предност углавном градила фокусирањем на специфичне конкурентску тржиштне нише, фрагментиране гране или вођством у трошковима, док у савременим условима пословања све значајнији извор њихове конкурентности постаје способност иновирања. Међутим, пошто су капацитети малих и средњих предузећа за увођење технолошких иновација углавном ограничени, потребна је јака макроекономска подршка за повећање иновативности МСП. У овом раду ће управо бити објашњене мере којима се може утицати на повећање иновативности иновативност МСП. Такође ће бити анализиран утицај иновативности МСП на њихову конкурентност и конкурентност привреде у којој послују. Посебан осврт биће на анализи иновативности МСП у Србији.

Кључне речи:  речи иновације; конкурентност; мала и средња предузећа; глобална економска криза.

ПДФ датотека чланка: ПОДСТИЦАЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У ПОСТКРИЗНОМ ПЕРИОДУ