ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (2) 1, 135-145

ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ


Стеван Луковић, Милка Грбић

Резиме:  Овај рад изучава релацију између државних прихода и државних расхода у Србији, коришћењем кварталних података за период 2003(Q1)-2012(Q4). Поред теоријске аргументације развијене о овој релацији, обимна емпиријска литература је такође доступна. Проблем фискалног дефицита већ дужи низ година представља значајно оптерећење за економски систем Србије, па је однос државних прихода и државних расхода важно питање које треба емпиријски изучити и извести одређене закључке. У овом раду, коришћен је ТодаYамамото метод тестирања узрочности у циљу утврђивања да ли постоји каузална веза између државних прихода и државних расхода у Србији. Применом овог метода је показано да постоји једносмерна узрочно-последична веза, и то у смеру од државних расхода ка државним приходима, што значи да државни расходи узрокују државне приходе у смислу Грејнџера.

Кључне речи:  државни приходи; државни расходи; Грејнџеров тест узрочности; Тода-Yамамото метод; Србија

ПДФ датотека чланка: ТЕСТИРАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ДРЖАВНИХ ПРИХОДА И ДРЖАВНИХ РАСХОДА У СРБИЈИ