ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (2) 5, 193-204

ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ


Сања Влаовић Беговић, Мирела Момчиловић, Стеван Томашевић

Резиме:  Постоје бројни модели који се у савременим условима пословања користе за оцену кредитног бонитета и предвиђање вероватноће стечаја предузећа. Један од тих модела јесте и Алтманов З - сцоре модел. На основу прилагођавања оригиналног модела предвиђања вероватноће стечаја, који је применљив само на предузећа чијим се акцијама тргује на организованом тржишту, настао је модификован модел применљив на предузећа чијим се акцијама не тргује на организованом тржишту. Алтман је извршио додатну модификацију модела и формулисао З’’сцоре модел који се примењује на производна и непроизводна предузећа, као и на предузећа која послују у земљама у развоју. Наведени модели раздвајају финансијски успешна предузећа од оних којима прети покретање стечајног поступка. На основу З’’сцоре модела, Алтман је класификовао кредитни рејтинг предузећа и тиме развио З’’сцоре прилагођени модел. У раду је извршена анализа кредитног бонитета 33 предузећа у реструктурирању и 90 предузећа која нису у реструктурирању, коришћењем З’’сцоре прилагођеног модела, као и утврђивање вероватноће настанка стечаја предузећа на основу З’’сцоре модела. Аутори су дошли до закључка да око 57% анализираних предузећа у реструктурирању има најнижи кредитни рејтинг, док је вероватноћа настанка стечаја у наредне две године за та предузећа преко 90%. С друге стране, око 60% предузећа која нису у реструктурирању имају висок кредитни рејтинг и послују у безбедној зони, док око 6% предузећа има најнижи кредитни рејтинг, са високом вероватноћом настанка стечаја у наредне две године.

Кључне речи:  кредитни бонитет; реструктурирање; З –сцоре; стечај

ПДФ датотека чланка: ОЦЕНА КРЕДИТНОГ БОНИТЕТА ПРЕДУЗЕЋА З’’ – СЦОРЕ МОДЕЛОМ