ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (2) 6, 205-221

УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ


Иван Марковић, Милан Марковић

Резиме:  Перманентно постојање инфлације у Србији негативно утиче на остварење макроекономске стабилности. Њене последице огледају се у смањењу реалног девизног курса, ниској ценовној конкурентности извоза и погоршању стања у платном билансу. Реални девизни курс представља инструмент који показује да у условима бржег раста цена у земљи, него у иностранству, домаћа привреда не може бити конкурентна на иностраном тржишту. Имплементација адекватног режима девизног курса неминовно доводи до проблема механизма утицаја промене девизног курса на увозне цене и инфлацију. Истраживање има за циљ да покаже међузависност инфлације и депресијације, као и то да је раст општег нивоа цена главни фактор који омета реализацију позитивних ефеката депресијације националне валуте. Нестабилна монетарна ситуација у земљи нарушава циљ стимулисања извоза путем пораста номиналног девизног курса, а преко смањења цене извоза у страној валути. Извоз постаје ценовно неконкурентан, док се депресијација националне валуте брзо преноси на инфлацију преко трансмисионог механизма девизног курса.

Кључне речи:  инфлација; реални девизни курс; депресијација; конкурентност; трансмисиони механизам девизног курса.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ТРАНСМИСИОНОГ МЕХАНИЗМА ДЕВИЗНОГ КУРСА НА КОНКУРЕНТНОСТ ИЗВОЗА СРБИЈЕ