ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (3) 1, 251-270

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


Небојша Јанићијевић

Резиме:  У раду се презентирају основни постулати институционалне организационе теорије као новог истраживачког оквира за разумевање структурирања и функционисања савремених организација. Све већи број сектора у савременим друштвима постаје институционализован услед промена у техничко технолошкој, друштвеној и политичкој сфери. Своју легитимност организаиће у институционализованим секторима не доказују рационалношћу и ефикасношћу, већ применом важећег институционалног обрасца. Институционални образац има своју регулативну, нормативну и културно когнитивну компоненту а организацијама у сектору намеће се кроз принудни, нормативни и миметички механизам. Последица примене јединственог институционалног обрасца у струтурирању и функционисању свих организација у сектору јесте организациони изоморфизам. Описани елементи институционалне организационе теорије су примењени у анализи структурирања и функционисања универзитета и факултета у сектору високог образовања у Европи и Србији. Показано је како Болоњски модел високог образовања, као типичан институционални образац, утиче на структурирање и функционисање свих универзитета и факултета у европском образовном простору, имплицирајући тиме њихов организациони изоморфизам.

Кључне речи:  институција; теорија; организација; високо образовање; универзитет

ПДФ датотека чланка: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ТЕОРИЈА КАО НОВИ ИСТРАЖИВАЧКИ ОКВИР ЗА РАЗУМЕВАЊЕ САВРЕМЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА