ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (3) 7, 361-378

ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА


Светлана Соколов Младеновић, Сретен Ћузовић

Резиме:  Трговина, посебно малопродаја, има важну улогу у повезивању произвођача, потрошача, али и запослених и друштвене заједнице у целини. У развијеним тржишним привредама, трговина преузима лидерску позицију у каналима маркетинга. Са те позиције, трговина има добар увид у промене које се јављају у производњи, потребама потрошача и захтевима друштва. Имајући у виду ове промене трговина иде у правцу креирање конкурентске предности у складу с начелима одрживог развоја, што отвара могућности примене овог концепта у трговини. Циљ овог рада јесте да истражи могућности имплементације концепта одрживог развоја у трговини и трговинском менаџменту. Полазна хипотеза у раду јесте да трговинске компаније послују у складу са начелима одрживог развоја. Тестирање хипотезе вршиће се из три угла. Истраживање ћемо започети анализом концепта одрживог развоја. Друго, предмет посебне анализе у раду биће садржај концепта одрживог развоја у трговини и малопродаји, као и елементи од утицаја на одрживост пословања трговинских компанија. При томе, предмет анализе биће првих десет трговинских компанија са листе 250 највећих трговинских компанија на свету и њихов садржај концепта одрживог развоја. Имајући у виду добијене резултате истраживања концепта одрживог развоја у овим компанијама, може се очекивати да ће трговина своју пословну филозофију базирати на екомаркетингу уз прихватање еко-менаџмента. То значи да ће опстанак на тржишту осигурати оне компаније које су у могућности понудити производи који не загађују околину и који носе ознаку „еко“, „био“ или „природно“. Треће, предмет истраживања биће и инструменти које трговинске компаније користе за остваривање циљева одрживог пословања. Сви ови аспекти истраживања конципирани су на начин да се реализује постављени циљ и тестира полазна хипотеза у раду.

Кључне речи:  трговина; одрживи развој; трговинске компаније; еколошка; економска; друштвена димензија.

ПДФ датотека чланка: ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ У САВЛАЂИВАЊУ ТАЈНИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА