ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2014) 52 (4) 7, 509-522

ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА


Живорад Глигоријевић, Милан Нововић

Резиме:  Позитивна тековина процеса глобализације је свест о неминовној заштити и очувању животне средине, из чега проистиче и здравствени туризам, као врста огранизованог кретања људи ради задовољења потребе живљења у „нетакнутој природи“, односно задовољења потреба за чистом водом, храном и ваздухом. Веома је мало познатих, лако доступних подручја нетакнуте природе у свету. Еколошке вредности у тим и таквим местима, као што су: специфичне карактеристике простора, повољна клима, хидрографски потенцијали, као и остала природна обележја могу представљати добру основу за развој здравствено-рекреативног туризма у будућем периоду. У том смислу, национална, а све више и локална заједница треба да буде одговорна за одабрани вид и темпо туристичког развоја са аспекта усмеравања на дугорочни квалитет и комплексну интеракцију између туристичке понуде, туристичке тражње и окружења у целини. Стратешка визија, у овом контексту, подразумева и примену еко-менаџмента, како у домену туристичке политике, тако и у домену политике на нивоу појединих носилаца туристичке понуде. Имајући то у виду, у овом раду се сагледавају могућности развоја здравствено-рекреативног туризма у бањским и планинским местима и указује се на улогу коју, у том развоју, треба да има еко-менаџмент, посебно ако се узме у обзир чињеница да је у данашњим условима повећана туристичка тражња за здравим и очуваним природним местима.

Кључне речи:  здравствено-рекреативни туризам; еко-менаџмент; бањска места; планинска места.

ПДФ датотека чланка: ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА