ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 5, 65-84

СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ


Владислав Марјановић

Резиме:  Много је различитих коришћења концепата структуре и структурних промена у економији. Најгрубља дистинкција приступа у вези са овим питањима, јесте на приступ развојне економије и економетријски приступ. У раду ће се користити приступ кога заступа развојна економија, јер се чини да економетријски приступ, исувише поједностављује анализу структуре и структурних промена. Развојна економија која се развијала кроз интеракцију теоријских истраживања и емпиријских студија се карактерише као бављење различитим питањима структуре и раста у мање развијеним (неразвијеним) земљама. Анализа привредне структуре се у развојној економији углавном посматра, кроз микро- и макро приступ. У раду ће се користи макроекономски приступ, који привредни развој види као сет међузависних дугорочних процеса структурне трансформације који прате раст. За разлику од неокласичног приступа који прави једноставну дистинкцију привреде на секторе који производе добра којима се тргује (и која су са високом супституцијом) и секторе који производе добра којима се не може трговати, развојна економија изучава структурна прилагођавања у много комплекснијем смислу. За разлику од осталих огранака економије, развојна економија нема прихваћену универзалну доктрину или парадигму. Уместо тога она има континуирану еволуцију размишљања која стварају основу за разумевање процеса савременог привредног развоја.

Кључне речи:  привредна структура; структурне промене; структурна трансформација; развојна економија; секторске пропорције

ПДФ датотека чланка: СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈАУ САВРЕМЕНОЈ РАЗВОЈНОЈ ЕКОНОМИЈИ