ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (1) 8, 123-145

СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ


Бојан Рупић, Љиљана Бонић

Резиме:  У савременим условима пословања инвеститори постају најважнији корисник финансијских извештаја, а у циљу задовољења њихових информационих потреба долази до формирања мешовите основе финансијског извештавања која садржи елементе концепта историјског трошка и концепта фер вредности, са све већим заокретом ка концепту фер вредности. Примарни задатак рачуноводства фер вредности постаје исказивање фер вредности нето имовине на дан извештавања, при чему финансијски резултат пословања представља промену фер вредности нето имовине између два извештајна периода. У нашој земљи прописана је обавезна примена „пуних“ МСФИ за велика, односно МСФИ за мала и средња правна лица, чиме рачуноводство фер вредности постаје саставни део финансијских извештаја домаћих пословних субјеката. Ипак, рачуноводство фер вредности није примерен концепт за нашу земљу коју одликују плитко и неразвијено финансијско тржиште, привредна друштва чији су власници у највећем броју случајева истовремено и управљачи, и низак степен економског и техничко-технолошког развоја. Ревизија финансијских извештаја у условима употребе концепта фер вредности постаје знатно захтевнија и сложенија у односу на ревизију финансијских извештаја заснованих на рачуноводству историјског трошка.

Кључне речи:  концепт фер вредности; МРС/МСФИ; МСФИ 13: Одмеравање фер вредности; ревизија финансијских извештаја

ПДФ датотека чланка: СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНЦЕПТА ФЕР ВРЕДНОВАЊАУ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ И РЕВИЗИЈИ