ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (2) 2, 167-189

ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ


Марина Пепић, Срђан Маринковић, Огњен Радовић, Марко Маловић

Резиме:  Валутна супституција је широко распрострањена међу мање развијеним државама. Пошто повећава финансијску осетљивост и ограничава ефикасност монетарне политике, често је у жижи интересовања научне и стручне јавности. У раду је анализиран значај појединих детерминанти евроизације у Србији и земљама у окружењу – Албанији, Босни и Херцеговини, Македонији, Румунији и Хрватској, за период 2003-2014 година. Анализом је сагледан утицај домицилне инфлације, номиналног девизног курса домаће валуте према евру, распона у каматним стопама на домаћу и страну валуту, прилива стране валуте по основу страних директних инвестиција и извоза, као и евроизације финансијских извора банака на степен евроизације кредита. Резултати добијени вишеструком панел регресијом потврђују статистичку значајност и претпостављени смер утицаја свих анализираних варијабли изузев инфлације и салда рачуна текућих трансакција.

Кључне речи:  валутна супституција; финансијска осетљивост; инфлација; депрецијација домаће валуте; прилив капитала

ПДФ датотека чланка: ДЕТЕРМИНАНТЕ ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ