ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 6, 407-423

ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА


Марија Радосављевић

Резиме:  Управљање процесима неизоставни је елемент савремених управљачких модела, на нивоу предузећа, али и на нивоу ланца снабдевања. Ипак, на значај управљања процесима експлицитно указују модели зрелости управљања процесима, кроз анализу нивоа процесне оријентације, односно кроз анализу нивоа квалитета компонената процесне оријентације. Полазећи од чињенице да се конкуренција у савременим условима све чешће одвија између ланаца снабдевања, зрелост управљања процесима прераста у зрелост управљања ланцем снабдевања. Неки од модела зрелости управљања ланцем снабдевања су СКМАТ модел, С(КМ)2 модел и СКПМ3 модел. У раду је формулисан оквир још једног модела зрелости управљања ланцем снабдевања, оплемењивањем СКОР модела процесном оријентацијом, односно СКОРБПО модел. Овај модел подразумева анализу заступљености најбоље праксе управљања ланцем снабдевања, с једне стране, и присуство компонената процесне оријентације, с друге стране. Циљ истраживања је идентификовање зрелости предузећа у Србији у примени најбоље праксе управљања ланцем снабдевања, као и компонената процесне оријентације које представљају потенцијалне изворе конкурентске предности или ограничења за предузећа и ланце снабдевања. Тестирање хипотеза извршено је применом корелационе и регресионе анализе. Генерални закључак је да између заступљености најбоље праксе и компонената процесне оријентације постоји позитивно слагање, као и да највећи број компонената процесне оријентације утиче на примену најбоље праксе управљања ланцем снабдевања.

Кључне речи:  процесна оријентација; ланац снабдевања; зрелост; СКОР модел; корелациона и регресиона анализа.

ПДФ датотека чланка: ПРОЦЕСНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КАО ОСНОВ ПОВЕЋАЊА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЉАЊА ЛАНЦЕМ СНАБДЕВАЊА