ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (3) 8, 445-460

СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА


Владимир Милићевић, Славољуб Миловановић

Резиме:  У транзиционом периоду који траје више од двадесет година у Србији, многе организације функционишу у турбулентном и неизвесном политичком, економском и социјалном окружењу. Велике промене у том окружењу са импликацијама које је тешко предвидети постављају пред менаџмент тих организација многе кризне ситуације. Сваки менаџер који поседује стандардне вештине и знање за управљање предузећем мора да стекне додатне вештине за управљање тим кризним ситуацијама. Управљање кризом је скуп акција предузетих у контроли догађаја који чине кризу, да би се минимизирали губици. Да би предузео одговарајуће акције у време кризе, менаџер треба да зна правац кретања будућих догађаја и како алоцирати ресурсе за реакцију на те догађаје. У тој ситуацији, велики проблем је неизвесност која резултира из брзе и изненадне појаве кризних догађаја, њихове комплексности и непредвидивости. Систем обуке који има за циљ да оспособи руководиоце за реакцију на кризне ситуације је анализиран у овом раду. Овај систем је заснован на коришћењу савремених информационих технологија. Осим тога, објашњени су трендови и могућности електронског учења и обуке, као и изазови у развоју програма обуке за управљање кризом.

Кључне речи:  Управљање кризом; електронско учење; систем обуке; информационе технологије

ПДФ датотека чланка: СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ БАЗИРАН НА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА