ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2015) 53 (4) 2, 479-494

АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Јелена Станојевић, Бојан Крстић, Снежана Ђекић

Резиме:  Повећање продуктивности рада у пољопривреди један је од основних циљева којима се тежи у овом примарном сектору привреде. Његово достизање подразумева раст пољопривредне производње, уз истовремено очување природних ресурса и животне средине. Да би креатори развојних политика формулисали ефективне политике и стратегије, потребне су адекватне информације које се односе на све виталне детерминанте продуктивности у пољопривреди. Стога, Републички завод за статистику Републике Србије на годишњем нивоу припрема и објављује, између осталих, податке о вредности пољопривреде производње и броју запослених у пољопривреди. На основу ове информационе основе, у раду се истражују промене у нивоу продуктивности пољопривреде Републике Србије у периоду од 2007. до 2013. године. Такође, анализира се утицај продуктивности рада у пољопривреди на део БДП-а који се у остварује у овом сектору привреде. Пољопривредно становништво, као један од фактора који утиче на продуктивност у пољопривреди, анализира се у погледу образовања и запослености. Циљ је да се квантифицира ниво продуктивности рада у пољопривреди, као и да се сагледа међузависност између продуктивности рада и БДП-а у пољопривреди, како би се указало на критичне детерминанте продуктивности које захтевају унапређење. Методе коришћене у овом раду су: метод анализе, метод синтезе, метод компарације, дескриптивна статистика, корелациона и регресиона анализа. Резултати истраживања показују да је Србија у назначеном периоду остварила незавидан ниво продуктивности рада у пољопривреди. Истраживање у овом раду корисно је за креаторе и носиоце развојне политике у сврху будућег усмеравања развојне политике и стратегије аграрног сектора Србије.

Кључне речи:  пољопривреда; продуктивност; пољопривредници; Република Србија

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ