ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 2, 21-44

ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ


Божидар Лековић, Слободан Марић

Резиме:  Основна истраживачка намера овог рада усмерена је на анализу природе предузетничких активности у зависности од обима и структуре предузетничког процеса у оквиру дефинисаних група земаља различитог степена економске развијености у условима кризе. Анализа резултата истраживања упућује на закључке који у потпуности потврђују постављене хипотезе истраживања. Резултати истраживања до којих се дошло применом одговарајућих статистичких поступака наглашавају постојање негативне корелације степена економског развоја и стопе економског раста. Они су делимочно објаснили место и узроке анализираних услова кризе, степен интегрисаности финансијског и економског система, као хетерогену привредну структуру у виду главног отпора према негативним економским трендовима. Дефинисане групе земаља резличитог степена развијености испољавају разлике у свим фазама предузетничког процеса. Постоји позитивна корелација између обима предузетничких активности и стопе економског раста и то код земаља нижег степена развијености. Услови кризе у земљама најнижег степена економске развијености генеришу додатни притисак на предузетничке активности, док је релативно стабилно окружење у високо развијеним земљама пружило могућности одређеном броју појединаца да реализују пословне могућности изван предузетничког сектора.

Кључне речи:  економска криза; предузетништво; економски развој; економски услови; ГЕМ пројекат

ПДФ датотека чланка: ЕКОНОМСКА КРИЗА И ПРИРОДА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И
МЕНАЏМЕНТ АКТИВНОСТИ