ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 3, 45-60

ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Живорад Глигоријевић, Предраг Убавић

Резиме:  Као и друге земље Централне и Југоисточне Европе, Република Србија је крајем XX и почетком XXI века ушла у процес свеобухватне трансформације, која је у суштини представљала снажан политички и економски покрет за коренитим променама у свим сферама друштвеног и привредног живота. Централно место у укупним трансформационим процесима заузимала је својинска, односно власничка трансформација. Сврха овог истраживања су бројне промене и последице које је проузроковала власничка трансформација, то јест приватизација у свим привредним делатностима, а самим тим и у туризму. Методи истраживања коришћени у овом раду су: метод анализе, метод синтезе, метод апстракције, метод генерализације, метод компарације, као и математички и статистички методи. Резултати истраживања показују да су ефекти приватизације у туристичкој делатности Србије, готово, поражавајући. Осим тога, изостале су неопходне промене и у осталим елементима пословне трансформације (организационој, управљачкој, кадровској, технолошкој и другим), што је довело до пада квалитета туристичке понуде Србије и њене лоше позиције на међународном туристичком тржишту. Имајући у виду чињеницу да је Република Србија развој туризма сврстала у приоритете своје актуелне економске политике и развојне стратегије, резултати овог истраживања требало би својом оригиналношћу, научним приступом предмету истраживања, квалитетом и стручношћу да употпуне истраживачку грађу у овој научној области, као и да креаторима економске, туристичке и инвестиционе политике укажу на нове могућности развоја туризма у Србији.

Кључне речи:  туризам Србије; приватизација; ефекти приватизације; инвестиције; извори инвестиција

ПДФ датотека чланка: ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ