ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 4, 61-82

ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА


Милена Николић, Биљана Ракић

Резиме:  У теорији и пракси, велика се пажња поклања анализи висине расхода за пензије, њихових детерминанти, као и могућностима за њихово смањење, док се анализа висине прихода и доприноса, као најзначајнијег прихода у пензијским системима који су засновани на уплати доприноса, често занемарује. Циљ овог рада је да се анализирају детерминанте висине доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ради утврђивања могућности за повећање њихове висине у пензијском систему Републике Србије. Применом методе компарације, извршена је упоредна анализа података о кретању најзначајнијих детерминанти висине доприноса између земаља Европске уније и Србије. Резултати истраживања показали су да се повећање висине доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у Републици Србији може остварити проширењем дефиниције основице доприноса код запослених, повећањем просечне ефективне старости при пензионисању и повећањем ефективне покривености становништва овим осигурањем. Поред указивања на могућности за повећање висине доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, аутори предлажу и мере чијом се применом може утицати на повећање висине доприноса за ово осигурање, а самим тим, и висине укупних прихода пензијског система Републике Србије.

Кључне речи:  пензијски систем; пензијско и инвалидско осигурање; детерминанте висине доприноса; Европска унија; Србија

ПДФ датотека чланка: ДЕТЕРМИНАНТЕ ВИСИНЕ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ: ЕУ И СРБИЈА