ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 6, 103-128

ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ


Предраг Мимовић, Ана Крстић

Резиме:  Једна од кључних фаза у спровођењу поступка јавних набавки је избор критеријума који су повезани са понуђачима, а који имају за циљ да обезбеде да ће понуђачи моћи да задовоље захтеве уговора. Имплицитно, избор критеријума укључује и њихову евалуацију у ситуацијама када се не примењује критеријум најниже цене, већ се избор врши према критеријуму економски најповољније понуде. Циљ рада је да покаже како доносиоци одлука у јавном сектору могу да користе вишекритеријумску анализу за ефикасно и непристрасно спровођење поступка јавних набавки и успостављање објективних претпоставки за доделу уговора у складу са опште друштвеним интересима. У том смислу, у раду је представљен компаративни приступ Аналитичког хијерархијског процеса и Аналитичког мрежног процеса, као метода за подршку одлучивању, у мерењу и евалуацији критеријума за избор најбоље понуде у поступку јавних набавки. Развијени су хијерархијски модел, са пет критеријума и девет подкритеријума, и мрежни модел, који узима у обзир међусобне утицаје критеријума, у хипотетичком поступку јавних набавки за избор најбољег извођача на изградњи инфраструктурног објекта. Избор најбољег извођача, односно понуде за реализацију таквог посла, карактеристичан је вишекритеријумски проблем који укључује и квалитативне и квантитативне факторе.

Кључне речи:  јавна набавка; критеријуми; евалуација; тежински коефицијенти; избор; вишекитеријумска анализа

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ