ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (1) 7, 129-154

НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ, РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Драгана Ранђеловић, Тадија Ђукић

Резиме:  Квалитетно финансијско извештавање је предуслов ефикасног функционисања тржишта капитала услед економско-финансијске глобализације пословања. У земљама Источне и Централне Европе, где је у периоду социјализма вођење пословних књига и припрема завршних рачуна, било прилагођено потребама планске економије, неопходно је активно радити на усклађивању националних прописа са међународним, као и на култури финансијског извештавања, јер велики број привредних субјеката, не разуме суштинску улогу и значај квалитетног система финансијског извештавања за јачање пословних потенцијала. У раду смо сагледали рачуноводствену регулативну финансијског извештавања Словеније, Македоније и Србије, како би дали оцену постојећег стања и указали на могуће правце унапређења овог процеса, што би имало за циљ јачање конкурентности националних економија наведених земаља на светском тржишту. Упоредном анализом законских и професионалних решења, којима се уређује систем финансијског извештавања у овим државама, уочене су одређене недоследности њихових законских регулатива у односу на међународну регулативу, посебно у делу финансијског извештавања за микро и мала предузећа. Такође, у Србији и Македонији, уочено је и недовољно ангажовање професионалних организација и тела, што захтева одговарајућу реакцију државе у погледу дефинисања услова и одговорности за обављање рачуноводствених и послова ревизије, а ради вишег квалитета рада у овој области. То би омогућило привредним субјектима приступ изворима финансирања под повољнијим условима, подизање њихове конкурентности предности квалитетним информацијама садржаним у финансијским извештајима, као и даљи развој предузетничке активности која генератор најразвијенијих економија света.

Кључне речи:  финансијско извештавање; финансијски извештај; МСФИ; нормативни оквир; рачуноводство; ревизија

ПДФ датотека чланка: НОРМАТИВНИ ОКВИР КАО ОСНОВА КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ, РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ