ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (2) 2, 195-216

УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У ЕУ28 И СРБИЈИ


Јелена Васић, Наташа Кецман, Игор Младеновић

Резиме:  Издвајање за истраживање и развој (И&Р) представља важан предуслов повећања конкурентности, извозних перформанси, а самим тим и економског раста националним привредама. Као примарни фактор привредног напретка, у савременим условима пословања, све више се намеће знање, што је препознато на глобалном нивоу. Један од најважнијих фактора савременог развоја је технолошки развој. Профилисање адекватне политике издвајања за И&Р захтева анализу одговарајућих индикатора којима се оцењује динамика и квалитет ових улагања као и показатеља који прате раст и развој националних привреда. У овом раду је представљено улагање у И&Р старих и нових чланица ЕУ, као и у Србији, уз сагледавање јачине корелације овог индикатора и привредног раста и извоза. Посебна пажња је посвећена анализи структуре учешћа сектора који финансирају И&Р у новим чланицама ЕУ, имајући у виду утицај интензитета улагања у И&Р на конкурентност и привредни раст у периоду њихове транзиције од 2000. године. Иако су у Србији, у периоду од 2000. године реализоване значајне реформе привредног амбијента, сектор И&Р заостаје за развијеним земљама ЕУ. Стога се указује на значај профилисања и реализације националне политике усмеравања издвајања за И&Р.

Кључне речи:  издвајање за И&Р; БДП; конкурентност; извоз; земље у транзицији; ЕУ; технолошки развој; Србија

ПДФ датотека чланка: УЛАГАЊЕ У ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ КАО ДЕТЕРМИНАНТА МЕЂУНАРОДНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У ЕУ28 И СРБИЈИ