ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (2) 5, 261-280

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ ОКРУЖЕЊА


Јелена Станковић, Жарко Поповић, Сања Костевски

Резиме:  Локално економско окружења карактерише низ економских, социолошких, политичких и демографских параметара, на основу којих се може извршити његова анализа. Разнородност релевантних карактеристика локалног економског окружења намеће вишекритеријумску анализу као један од погодних алата за његову евалуацију. Оцена локалног економског окружења врло често спада у домен групног одлучивања, јер се уобичајено врши на бази анализе мишљења привредних субјеката или релевантних експерата о стању економског окружења на локалу. Без обзира да ли је реч о привредним субјектима или експертској групи, у циљу формирања вишекритеријумског модела неопходно је извршити генерисање преференција појединаца у јединствени тежински коефицијент којим се исказује преференција групе о значају сваког од критеријума. Предмет рада је утврђивање тежинских коефицијената у вишекритеријумском моделу за анализу локалног економског развоја на основу преференција групе експерата применом адекватних статистичких алата, а затим и рангирање локалних самоуправа према квалитету перципираног пословног амбијента од стране експертске групе. Поред дескриптивне статистике и тестирања значајности разлика, у раду је примењен вишекритеријумски метод Једноставних адитивних тежина (Simple Additive Weights - SAW).

Кључне речи:  Локално економско окружење; вишекритеријумска анализа; тежински коефицијенти; групно одлучивање; САВ метод

ПДФ датотека чланка: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ ОКРУЖЕЊА