ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 1, 323-343

МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Зорана Костић, Бобан Стојановић, Снежана Радукић

Резиме:  У истраживању се пошло од хипотезе да структура тржишта у великој мери опредељује понашање и ниво остварених перформанси привредних субјеката. Циљ овог рада је теоријска и емпиријска корелациона анализа између тржишне структуре, понашања и перформанси привредних субјеката. У раду је дат аналитички осврт на тржиште мобилне телефоније у Републици Србији. Коришћењем различитих показатеља (Рацио концентрације, HHI индекс, Лоренцова крива и Џини коефицијент) измерена је концентрација понуде на овом тржишту и сагледана је природа конкуренције. Помоћу статистичких метода (линеарна корелациона и регресиона анализа) испитана је повезаност између варијабли којима се потврђује постојање јаке позитивне везе између степена концентрације понуде на тржишту и нивоа остварених перформанси.

Кључне речи:  тржишно учешће; концентрација понуде; СПП парадигма; парадигма ефикасности; мобилна телефонија

ПДФ датотека чланка: МЕРЕЊЕ СТЕПЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ