ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 3, 363-383

ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


Весна Стојановић Алексић, Милена Станисављевић, Александра Бошковић

Резиме:  Међузависност понашања лидера, лидерских стилова и Апстракт: интерперсналних релација са следбеницима указује на неопходност истраживања различитих аспеката лидерства из угла следбеника, што представља основни предмет истраживања у раду. Студија има за циљ да утврди квалитет односа размене лидер-члан (енгл. leader-member exchange), како би се дошло до закључка о томе да ли перцепција следбеника о квалитету односа размене утиче на стил лидерства и који стил се најчешће користи. Емпиријска студија је спроведена 2015. године у Републици Србији, на узорку од 100 испитаника, запослених у 12 организација, методом анкете. Резултати су показали да је највећа позитивна корелација између високог квалитета односа размене лидер-члан и партиципативног лидерског стила. По мишљењу следбеника, стил оријентисан на постигнућа је најчешћи, без обзира на чињеницу да постоје високо квалитетни односи размене лидер-члан у већини предузећа у узорку. Значај истраживања огледа се у осветљавању улоге следбеника у процесу организационог лидерства, као активних и равноправних учесника. Практичан допринос огледа се у давању смерница лидерима за активније укључивање следбеника у процес доношења одлука и прилагођавање лидерског стила специфичностима самих следбеника, као и захтевима ситуационих околности. Истраживања овог типа нису довољно присутна у домаћој организационој теорији и пракси.

Кључне речи:  односи размене лидер-следбеник; двосмерни приступ лидерству; стилови лидерства; интерперсоналне релације; следбеници

ПДФ датотека чланка: ЗАВИСНОСТ ОДНОСА РАЗМЕНЕ ЛИДЕР – СЛЕДБЕНИК И ЛИДЕРСКОГ СТИЛА: ИСТРАЖИВАЊЕ У СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА