ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 6, 425-447

РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ


Тања Шкобић

Резиме:  Успостављањем јединствених правила и принципа за признавање и вредновање, презентацију и обелодањивање елемената финансијских извештаја на глобалном новоу обезбеђује се упоредивост, хармонизација и висок квалитет финансијског извештавања. Узимајући у обзир једноставније захтеве малих и средњих ентитета у односу на велике ентитете Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Board – IASB) је креирао стандард финансијског извештавања за средње и мале ентитете без јавне одговорности, који иако смањеног обима и поједностављених захтева не умањује квалитет финансијског извештавања. Аутор у раду има за циљ да укаже на оправданост потребе за успостављање стандарда за средње и мале ентитете, анализира његове основне карактеристике и истражи односе са пуним стандардима и регулативом Европске уније. Обавезна примена стандарда за мале и средње ентитете у Републици Србији је оправдана, али потребни су и други услови како би се он успешно имплементирао, који нису обезбеђени, јер је предвиђена алтернативна употреба националне регулативе која је непотпуна и недоречена, а уз то и недоследна овим стандардима, закључује аутор.

Кључне речи:  финансијско извештавање; стандардизација и квалитет финансијског извештавања; МСФИ за МСЕ; рачуноводствена регулатива; мали и средњи ентитети

ПДФ датотека чланка: РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ЕНТИТЕТЕ БЕЗ ЈАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ