ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (3) 7, 449-468

РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА


Душко Ранисављевић, Мирољуб Хаџић

Резиме:  Дугорочни кредити пословних банака, независно од намене, по правилу се осигуравају чврстим обезбеђењем, тј. хипотеком. Хипотековане непокретности у периоду одобрења кредита су одређене тржишне вредности, али се током периода отплате кредита, вредност ових непокретности мења. То узрокује да се иницијално утврђен показатељ покрића кредита са вредношћу хипотеке - ЛТВ рацио, мења, што утиче и на ризик наплате кредита. Циљ рада је да се укаже на неопходност утврђивања адекватног иницијалног ЛТВ рација (заједно са другим битним показатељима), који ће анулирати евентуалне ризике од промена цена некретнина, валутних ризика кредита, ризика каматних стопа и повећања потраживања хипотековане непокретности. Ефекти банке промене кроз ЛТВ дуге рација процесе у наплате различитим околностима анализирани коришћењем методе студије случаја. су Компаративном методом анализирани су подаци о трендовима промене ЛТВ рација за раније одобрене кредите за седмогодишњи период, упоређивањем тока главнице кредита са реалном вредности хипотеке, за три типа кредита. Закључак је да пословне банке треба да утврде иницијални ЛТВ за различите дугорочне кредитне производе, тако да се предупреди његов раст, уважавајући све факторе који утичу на његово повећање, дајући тиме предност смањењу кредитног ризика у односу на атрактивност и приступачност кредитних производа.

Кључне речи:  вредност хипотеке; тржиште непокретности; ЛТВ; кредитни ризик

ПДФ датотека чланка: РЕАЛНА ПРОЦЕНА РАЦИА: КРЕДИТ/ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНЕ - КЉУЧ СМАЊЕЊА КРЕДИТНОГ РИЗИКА