ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 3, 499-515

ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ


Борислава Стоименова

Резиме:  Овај рад испитује знање становника Бугарске о животној средини и његов однос са бригом о животној средини и предиспозицијом за компромис као два најчешће испитивана односа према зеленој потрошњи. Коришћен је квота узорак од 2.018 одраслих (квоте за узраст и пол) из свих региона у Бугарској. Истраживачко средство коришћено за интервју лицем-у-лице и интернет анкете је структурирани интервју. Методе које су примењене за анализу су: дескриптивна статистика, тестирање хипотезе о разлици аритметичких средина два скупа, корелациона анализа (хи-квадрат тест независности обележја) и к-меанс кластер анализа. Резултати показују да становници Бугарске имају умерено знање о проблемима животне средине, као и да је дубина знања умерена. Знање о животној средини се разликује између различитих демографских група: образованији, млађи, они који живе у градовима и богати људи поседују виши ниво знања о еколошким проблемима. Велики број одраслих не сматра себе информисаним о проблемима животне средине, а међу онима који сматрају себе информисаним већину чине они који имају опште знање. Знање о животној средини позитивно утиче и на бригу о животној средини и предиспозиције за зелену потрошњу.

Кључне речи:  знање о животној средини; зелени ставови; зелена потрошња; одрживост; брига о животној средини; понашање потрошача

ПДФ датотека чланка: ЗНАЊА И СТАВОВИ О ЗЕЛЕНОЈ ПОТРОШЊИ У БУГАРСКОЈ