ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2016) 54 (4) 7, 563-586

CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА


Марина Милановић, Милан Стаменковић

Резиме:  Технолошки напредак у свим сферама људског деловања узроковао је убрзано генерисање огромних количина података. Консеквентно, пред истраживачима се појавио проблем идентификовања одговарајућих начина за претварање лако доступних великих количина података у корисно знање. У правцу прилагођавања анализе података насталим променама, развијен је дата мининг приступ анализе података из различитих перспектива и откривања сигнификантних законитости дубоко скривених у њима. Полазећи од наведеног, у раду се презентују концепцијска одређења стабла одлучивања, као значајног дата мининг метода, који је, сходно својој експлоративној природи, изузетно погодан за откривање структура података при разматрању различитих проблемских ситуација. У емпиријском делу рада демонстрирана су апликативна својства овог метода на основу CHAID алгоритма у проучавању феномена лидерства са аспекта испитивања међузависности одабраних персоналних карактеристика и лидерског стила менаџера. Основни циљ рада је развој класификационог модела за идентификовање доминантног стила лидерства. Истраживање је спроведено на узорку од 417 менаџера малих српских предузећа у приватном власништву, коришћењем посебно дизајнираног упитника за те сврхе. Класификациони модел резултирао је скупом од шест статистички значајних персоналних карактеристика као предиктора доминантног лидерског стила.

Кључне речи:  дата мининг; метод стабла одлучивања; CHAID алгоритам; лидерски стилови; персоналне карактеристике лидера; класификациона правила; зависност

ПДФ датотека чланка: CHAID СТАБЛО ОДЛУЧИВАЊА: МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР И ПРИМЕНА