ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 7, 105-120

ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Дринка Пековић

Резиме:  У раду се истражује утицај дознака из иностранства на ублажавање сиромаштва руралних домаћинстава и региона у којима је присутно високо учешће емиграната међу становништвом. Дознаке представљају значајан део додатног дохотка домаћинстава који се најчешће користи за потрошњу и унапређење животног стандарда. Користећи податке Анкете о животном стандарду из 2007. године оцењује се утицај дознака на индекс сиромаштва, дубину и оштрину сиромаштва у Републици Србији. Услед ограничености података врши се симулација потрошње домаћинстава у условима одсуства дознака при чему се оне третирају као егзогени трансфер новца. Резултати показују да дознаке имају већи утицај на сиромаштво руралних домаћинстава посебно на дубину и оштрину сиромаштва. Посматрано према регионима, дознаке имају највећи утицај на ниво сиромаштва у Источној Србији, док ефекти на дубину и оштрину сиромаштва нису статистички значајни. Најмање промене у дубини и оштрини сиромаштва присутне су у Шумадији.

Кључне речи:  миграције; дознаке; сиромаштво; Република Србија

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ ДОЗНАКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА НА РУРАЛНО И РЕГИОНАЛНО СИРОМАШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ