ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 6, 243-262

АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА


Антон Ворина, Миро Симонич, Мариа Власова

Резиме:  Овај рад испитује однос између ангажовања запослених и задовољства послом. Људи проводе већину времена на послу, а њихова мотивација се сматра важаним фактором за обављање посла. Радници ентузијасти, који фокусирају своје напоре на постизање циљева својих компанија, су кључна конкурентна предност у савременом свету. Ефекат ангажовања запослених на пословање је проучавана од стране разних стручњака. Дошли су до сличног закључка-што више ентузијазма радници имају, бољи резултати пословања се постижу за компанију. Узорак од 594 испитаника који су запослени у јавном и ван јавног сектора у Словенији је коришћен за потребе ове студије. Главни циљ овог истраживања је да се утврди да ли (и колико) ангажовање радника утиче на задовољство послом. Истраживање је спроведено од 4. јануара 2016. до 14. марта 2016. године где је коришћен ИБМ СПСС 20 за статистичку анализу. Резултати потврђују да је однос између ангажовања запослених и задовољства послом позитиван и статистички значајан (5% значај ниво), на основу линеарне регресије Ф (1, 583) = 296.14, п-вредност = 0.000, Р квадрат = 0,337. Резултати такође показују да не постоји статистички значајна разлика између ангажовања радника и рода и не постоји статистички значајна разлика између задовољства послом и рода.

Кључне речи:  радник; ангажман; задовољство послом; линеарна регресија; факторска анализа

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И АНГАЖОВАЊА РАДНИКА