ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 7, 263-280

ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАДОВОЉСТВОМ ПОСЛОМ


Биљана Ђорђевић, Маја Ивановић-Ђукић, Винко Лепојевић

Резиме:  Циљ овог рада је да се испита однос између година старости и пола запослених у организацијама у Србији са њиховим задовољством послом. Када је реч о односу година старости и задовољства послом претпоставка је да се тај однос може представити кривом „У“. Када је у питању однос између пола и задовољства послом, аутори су истраживали да ли постоји разлика у укупном задовољству послом између мушкараца и жена, као и да ли постоји статистички значајан утицај различитих аспеката посла на задовољство послом мушкараца и жена различитих година у организацијама у Србији. У циљу провере полазних претпоставки коришћени су дескриптивна статистика и мултиваријациона анализа варијансе. Истраживачка методологија, такође, је обухватила и теоријску анализу концепта задовољства послом. Резултати студије су показали да се ниво задовољства послом запослених различитих година старости не може представити „У“ кривом. Даље, резултати су показали да постоји мала разлика у укупном задовољству послом између мушкараца и жена, као и да постоји неке димензије посла које имају статистички значајан утицај на задовољство послом мушкараца и жена различите старости. Практична импликација овог рада огледа се у томе што се на основу добијених резултата менаџерима сугеришу одређене праксе менаџмента људских ресурса (МЉР) које ће омогућити да запослени буду задовољнији послом, а тиме и продуктивнији.

Кључне речи:  задовољство послом; године старости; пол; запослени; организације

ПДФ датотека чланка: ОДНОС ГОДИНА СТАРОСТИ И ПОЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА ЊИХОВИМ ЗАДОВОЉСТВОМ ПОСЛОМ