ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (3) 6, 399-420

АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНДЕКСА


Милица Цветковић, Марија Петровић-Ранђеловић

Резиме:  Пољопривреда Републике Србије је значајна економска грана, како због специфичности производње, традиције, тако и због огромног потенцијала које она поседује за унапређење конкурентских перформанси и развоја националне економије. Управо из тог разлога, у свим стратешким документима пољопривреда је препозната као витална грана за развој националне економије, што се може постићи порастом продуктивности и већом спољнотрговинском разменом, нарочито са земљама у окружењу. Имајући у виду да пољопривредно прехрамбени производи представљају веома значајан сегмент у спољно-трговинској размени Републике Србије са земљама западног Балкана, циљ истраживања је да се применом Баласа индекса укаже на компаративне предности Републике Србије у размени пољопривредно-прехрамбених производа са одабраним земљама региона. Остваривање основног циља истраживања извршено је применом метода компаративних предности, историјског метода, метода тренда, метода анализе и синтезе. Добијени резултати истраживања показују да Република Србија има изражене компаративне предности у односу на одабране земље западног Балкана, изузев Републике Хрватске. Кључни допринос овог рада огледа се у пружању јаснијег увида у компаративне предности Републике Србије у спољнотрговинској размени са одабраним земљама региона, као и указивању у ком правцу би требало да се крећу приоритетне активности надлежних државних органа како би се интензивирао извоз пољопривредних, пре свега високо квалитетних и производа на вишем степену обраде.

Кључне речи:  компаративне предности; пољопривреда; РЦА индикатор; Република Србија; земље западног Балкана

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ИЗВОЗНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ РЦА ИНДЕКСА