ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (3) 7, 421-436

ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ


Јелена Лукић

Резиме:  Посматрано кроз историју, технологија је одувек била фактор који је утицао на организацију радних процеса и дизајнирање организација. Данас, многе нове појавне форме информационо-комуникационих технологија доносе бројне користи приликом дизајнирања организација и утичу на све параметре организационе структуре. Циљ рада јесте да идентификује на који начин примена нових технологија, познатих под називом Биг Дата, утиче на механизме координације у компанијама. У раду је спроведено емпиријско истраживање применом посебно конципираног упитника који је попунило 214 компанија широм света које примењују Биг Дата технологије. Резултати спроведеног истраживања показују да је у компанијама које примењују Биг Дата технологије дошло до промене механизама координације. Најзначајније промене проистичу из чињенице да је применом ових технологија дошло до интегрисања свих података и да су они постали доступни на једном месту, а да су радни процеси, активности и одлуке аутоматизовани. Захваљујући примени Биг Дата технологија, механизми координације су попримили потпуно нова својства и карактеристике. Побољшање механизама координације довело је до боље интегрисаности на нивоу целе компаније, а самим тим и до побољшања стратегијских и оперативних активности компанија.

Кључне речи:  Велики и комплексни скупови података; информационо-комуникационе технологије; организациони дизајн; организациона структура; интеграција; механизми координације; аутоматизација; подаци

ПДФ датотека чланка: ТРАНСФОРМАЦИЈА МЕХАНИЗАМА КООРДИНАЦИЈЕ У КОМПАНИЈАМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА: ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ