ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 1, 451-463

ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА


Наташа Трајкова-Најдовска, Снежана Радукић

Резиме:  Стилизоване чињенице о расту БДП-а земаља у развоју или земаља у транзицији показују да постоји велика разлика између њиховог раста БДП-а и раста БДП-а који је карактеристичан за развијене земље. Наиме, раст БДП-а земаља у развоју или земаља у транзицији има специфичну карактеристику – нестабилност раста, која је много већа и различита од нестабилност која се јавља у развијеним земљама. Овај чланак представља напредак у процени нестабилности раста, проматрајући и тестирајући тај концепт у случају неколико Балканских привреда. У току транзиције, Балканске земље доживеле су велике и изненадне промене с позитивних на негативне просечне стопе раста БДП-а (или обрнуто) узроковане многим структурним, економским, политичким и друштвеним променама. Стога, главна сврха овог рада је дати преглед најновије литературе о нестабилности раста и емпиријски анализирати концепт нестабилности раста у случају балканске групе земаља у транзицији, применом једноставне линеарне регресионе анализе на серији података о расту БДП-а. Резултати сугеришу да се процес раста БДП-а у балканским привредама не може описати једноставно једним растућим трендом будући да линеарна регресиона анализа показује врло слабу статистичку везу. Генерално, закључци указују на то да је потребна дубља анализа нестабилности раста у току транзиције и нови концепт раста који би омогућио помаке или прекиде у тренду, праћен приступом нелинеарног моделирања који ће омогућити да се параметри прилагоде структурним променама, карктеристичним за транзицију.

Кључне речи:  нестабилност; економски раст; привреде у транзицији; Балканске земље; серије података о БДП-у; линеарна регресиона анализа

ПДФ датотека чланка: ТЕСТИРАЊЕ НЕСТАБИЛНОСТИ ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ТРАНЗИЦИЈИ: СЛУЧАЈ БАКАНСКИХ ЗЕМАЉА