ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 4, 501-519

АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Александра Анђелковић, Нада Барац, Марија Радосављевић

Резиме:  Значај канала дистрибуције произилази из све софистициранијих захтева потрошача, фокуса произвођача на кључне компетенције, као и доприноса канала дистрибуције остваривању циљева на нивоу привреде. С обзиром на чињеницу да посредници у каналу дистрибуције имају улогу споне или везе између произвођача и потрошача, резултати њиховог функционисања имају директан утицај на поменуте партнере у каналу. Дакле, ефикасност посредника директно утиче на ефикасност партнера са којима су они повезани, односно произвођача и потрошача. Малопродавци, као посредницима у каналу, због своје лидерске позиције и моћи, које су резултат директне комуникације са потрошачима, данас привлаче велики пажњу. У том смислу, циљ истраживања приказаног у раду јесте анализа значаја канала дистрибуције, како са аспекта партнера унутар канала, тако и са макро аспекта, уз посебан осврт на малопродавце, као примарне учеснике канала дистрибуције у Републици Србији. Као индикаторе успешности, аутори користе индикаторе: профитну стопу и стопу приноса на капитал. Применом регресионе анализе, аутори испитују да ли је успешност и улога лидера малопродајних ланаца у каналима дистрибуције последица величине продајне мреже, односно броја продајних објеката. Истраживањем се уочава да највећи малопродајни ланци у Републици Србији остварују перформансе испод просека за сектор малопродаје, као и да величина њихове малопродајне мреже нама значајан утицај на остварене резултате.

Кључне речи:  канали дистрибуције; малопродајни ланци; ЛПИ; РОС; РОЕ

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА УСПЕШНОСТИ КАНАЛА ДИСТРИБУЦИЈЕ – МАЛОПРОДАЈНИ ЛАНЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ